Salgsbetingelser

Kvarstad Sjokolade AS

Org.nr. 925 181 080

Stolvstadvegen 5, 2360 Rudshøgda

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående stan- dardsalgsbetingelserforforbrukerkjøp av varerover Internett. Forbrukerkjøp over internett
reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandels- loven,
og disse lovene
gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.Loveneer tilgjengeligpå www.lovdata.no. Vilkårene i denne
avtalen skal ikke forstås som noen
begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikterforhandelen.

 

Salgsbetingelsene
er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynetsveileder.

 

Innholdsfortegnelse:

- kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

1]Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opp- lysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt
avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid
mellom opplysningene, går det som særskilt er av- taltmellom partene foran, så fremt
detikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av
relevante lovbe- stemmelser
som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2]Partene

Selger er Kvarstad Sjokolade, Stolvstadvegen 5, 2360 Rudshøgda, post@kvarstad-sjokolade.no, +47 920 32 336, org.nr 925 181
080, og betegnes i det følgende
som selger/selgeren.

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og
betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3]Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper
skal betale. Denne
prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet
ikke har informert
om, skal  kjøper
 ikke bære.

 

4]Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende
for begge parter når kjøperen
har sendt sin bestilling til selgeren.

 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fore- kommet
skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså
eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

 

 

 

5]Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tids-
punkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved
betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen
på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet
samme dag som varen sendes.

 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til
kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen
og er på minimum 14 dager fra mottak.

 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter- følgende faktura.

 

6]Levering

Levering er skjedd når kjøperen,
eller hans repre-
sentant, har overtatt
tingen.

 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings- løsningen, skal selgeren levere varen til kjøper
uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestilingen fra kunden. Varen
skal leveres hos
kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

7]Risikoenforvaren

Risikoen for varen går over på kjøper
når han, eller hans
representant, har fått varene levert i tråd med punkt
6.

 

8]Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen
i henhold til angre- rettloven.

 

Kjøperen må gi selger melding
om bruk av angre- retten
innen 14 dager
fra fristen begynner
å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager.
Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste
 virkedag.

 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.
Kjøper har bevisbyrden for at
angreretten er blitt gjort gjeldende, og mel-
dingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen
opplyser om at det foreligger angrerett
og standardisert angreskjema. Tilsva- rendegjeldervedmanglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å
benytte angre- retten. Sørger den
næringsdrivende for å gi opp- lysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper
angrefristen likevel 14 dager
etter den dagen kjøperen mottok
opplysningene.

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres
tilbake til selgeren uten unødig opphold
og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper
dekker de direkte
kostnadene ved å returnere varen, med mindre
annet er avtalt
eller selger har unnlatt å opplyse
om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens
art, egenskaper og funk- sjon,
uten at angreretten faller bort. Dersom prøving
eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli
ansvarlig for eventuell redusertverdi på varen.

 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum- men til
kjøperen uten unødig opphold, og senest 14
dager fra selgeren fikk melding om kjøperens
beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt
varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

 

9]Forsinkelse og
manglendelevering-kjøperensrettigheterogfristforåmeldekrav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen
eller forhold på kjø- perens side, kan kjøperen i henhold til
reglene i forbrukerkjøpslovens
kapittel 5 etter omstendig- hetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyl- lelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning
fra selgeren.

 

Vedkrav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempele-post).

 

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper
kan imidlertid ikke kreve oppfyl-
lelse dersom det foreligger en hindring som selge- ren ikke kan
overvinne, eller dersom
oppfyllelse vil medføre
en så stor ulempe eller
kostnad for selger
at det står i vesentlig misforhold til
kjøperens interesse i at
selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig
tid, kan kjøper
likevelkreve oppfyllelse.

 

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig
lenge med å fremme kravet.

 

Dersom selgeren ikke leverer varen på leverings- tidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen
en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen
tilleggs- fristen, kan
kjøperen heve kjøpet.

 

Kjøperkanimidlertidhevekjøpetumiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom
levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen
av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet
selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

 

Leveres tingen etter tilleggsfristen
forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving
gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk
vite om leveringen.

 

Kjøperen kan kreve
erstatning for lidt
tap som følge
av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med
rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unn-
gått, eller overvunnet følgene av.

 

10]Mangel vedvaren

- kjøperens
rettigheterog reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen
må kjøper innen rimelig tid etter at den ble
oppdaget eller burde ha blitt
oppdaget, gi selger melding om at han
eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper
har alltid reklamert tidsnok dersom detskjerinnen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt
oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen
eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger
enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen
hevet og/eller kreve erstatning fra
selgeren.

 

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Kjøperenkanvelgemellom åkrevemangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom
gjennomfø- ringen av kravet er umulig
eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen
rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet
ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for
samme mangel.

 

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne- bærer at forholdet mellom nedsatt og
avtalt pris svarer til forholdet
mellom tingens verdi i mangel- full
og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet set-
tes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

 

 

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

11]Selgerensrettighetervedkjøperensmislighold

Dersom
kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige
pliktene etter avtalen eller loven, og dette
ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren
i henhold til reglene i forbruker- kjøpsloven kapittel 9 etter
omstendighetene holde varen
tilbake
, kreve oppfyllelse av
avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren
vil også etter omstendighetene kunne kreve
renter ved forsinket betaling,
inkassogebyr
og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren
sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Selger kan heve avtalen dersom
det foreligger ve- sentlig
betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold
fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke
heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter
selger en rimelig tilleggsfrist for opp- fyllelse og kjøperen ikke betaler innen
denne fris- ten,
kan selger heve
kjøpet.

 

 

12]Garanti

Garanti som gis av selgeren
eller produsenten, gir kjøperenrettigheteritillegg
til de kjøperenallerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti
inne- bærerdermed
ingen begrensningeri kjøperensrett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter
punkt 9 og 10.

 

13]Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopp- lysningererselger.Medmindrekjøperensamtykker til noe annet,
kan selgeren, i tråd med personopp- lysningsloven, kun innhente og lagre de
person- opplysninger som er nødvendig
for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.
Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger
skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbe- stemte tilfelle.

 

14]Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene
skal forsøke å løse eventuelle tvis- ter i
minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen
ta kontakt med Forbrukerrådet for mek- ling.
Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon
23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.